ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הכירו את המדיניות החדשה לניהול נגר עירוני של מנהל התכנון. מעכשיו שמים את ניהול הנגר בתחילת תהליך התכנון, מתכננים על בסיס מאגר נתונים הידרולוגי אחיד, מציבים יעד כמותי נפחי הניתן לבדיקה ומדידה, משתמשים ביעילות בשטחים הפתוחים ומטמיעים בתכניות מגוון כלים לניהול נגר.

מאגן הניקוז למגרש הבודד

המדיניות לניהול נגר עירוני מתווה עקרונות וכלי עבודה מרמת אגן ההיקוות, דרך מרחב הרשויות המקומיות, משם לתכניות השכונתית ועד המגרש הבודד. כל תכנית נתמכת ומוזנת מהרמה שמעליה.

לחצו על החלקים השונים למעבר לרמות התכנון השונות.

01 תכנון איזורי
02 תכנון עירוני
03 תכנון שכונתי
04 תכנון מגרש

אחריות כל תכנית לנגר שמוסיפה

כל תכנית אחראית לנהל את הנגר שנוצר בתחום הקו הכחול שלה באמצעות הולכת הנגר, חלחולו לתת הקרקע, איגום והשהייה של הנגר, טיוב איכות מי הנגר והחדרה למי התהום.

הגדרת יעד כמותי נפחי מחייב לניהול נגר לתכנית

עבור כל תכנית יחושב ב"מחשבון לקביעת יעד נגר לניהול" נפח הנגר אותו יש לנהל בתחום התכנית. מסמכי התכנית יציגו עמידה ביעד במסמכי התכנית.

הגדרת יעדים למניעת הצפות

יש להתחשב בייעודי הקרקע למניעת הצפות לפי ספיקות תכן על בסיס תקופת חזרה מינימלית לתכנון- התייחסות ספציפית למקומות מועדים להצפות (שקעים אבסולוטים, חניונים, פשטי הצפה).

שמים את ניהול הנגר והנחלים על המפה בתחילת התכנון

הטמעה אינטגרטיבית של ניהול הנגר כבר מתחילת הליך התכנון, תוך התבססות על נתונים הידרו גיאולוגים, ושימוש בכלים מגוונים לניהול נגר.

שילוב והטמעת נספח ניהול הנגר במסמכי התכנית

יש להטמיע בתשריט והוראות התקנון של התכנית את עקרונות ניהול הנגר כדי לתת תוקף מחייב לנספח.

דילוג לתוכן