ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

השהייה ואיגום

השהייה במעלה

הסבר כללי

הטיפול בנגר בשטחים שבמעלה האגן באמצעות השהייה כגון פארקים, יערות ושדות חקלאיים, תצמצם את הספיקות במורד ואת הנזקים הנלווים שעלולים להיגרם במקביל להעשרה והזנת הקרקע.

שילוב בתכנית

יש לזהות במעלה, יחידות משמעותיות של שטחים פתוחים רלוונטיים, כגון פארקים, יערות ושטחים חקלאיים. לאחר ניתוח  של שיפועים, סוג קרקע, אחוז כיסוי צמחי, אגני היקוות וערוצי זרימה ברמה המקומית., ניתן לזהות ולצמצם אזורים תורמי נגר כגון משטחי סלע ובינוי, קרחות יער, עיבוד חקלאי, כרי מרעה, דרכים, חניונים ורצועות מגן למניעת שריפות. בכדי שלא ליצור ערוצי זרימה מהמעלה, יש להימנע ממיקום אזורים תורמי הנגר באופן רציף ובמקביל לקווי הגובה. כמו כן, לטובת זיהוי שטחים מועדים לסחף קרקע, ניתן להיעזר במפת סיכוני סחיפה של משרד החקלאות.

לטובת שימוש בשטחים חקלאיים להשהיית נגר, יש לאפיין את הגידולים והממשק החקלאי (גד״ש, פלחה ומטעים), גודל השדות, סוג הקרקע והממשקים המיושמים. בהתאם לאלו, ולאור המלצות יועץ חקלאי ובחינת זכאות לתמיכה כספית (תמיכות הניתנות ע"י משרד החקלאות במסגרת קול קורא לתמיכה בפעולות שימור קרקע ומים) ,יש לקבוע את הממשק המתאים בתכנית.

יתרונות

  • השהיית נגר בפארקים ויערות מעשירה את המערכת האקולוגית והנופית הפארק.
  • קרקע לא מהודקת ושורשים עמוקים יוצרים מוליכות מים טובה וזאת לצד מערכת אקולוגית מפותחת, המשמשת כפליטר ביולוגי, הופכת את היער לאזור השהייה והחדרה מועדף.
  • חקלאות משמרת נגר, תורמת לבריאות ופוריות הקרקע ומצמצמת את זיהום הנחלים, בתשומות חקלאיות (חומרי הדברה, דשנים מגדילה את אוגר המים הזמין לגידולים החקלאיים ומקטינה סחף קרקע מהשדה.

חסרונות

לעיתים אין היתכנות כלכלית בייחוד כאשר מדובר בשטחים חקלאיים

דוגמאות להשהייה במעלה:

השהיית נגר ביער ופארקים באמצעות נטיעות בשטחים חשופים  

נטיעות במדרונות חשופים ישפרו את אחיזת הקרקע ובנייתה. עם הזמן, קרקע זו תאפשר שגשוג של צומח רב-שנתי ועשבוני, כשכבות נוספות של כיסוי צמחי. שורשי עצים עמוקים ועשבייה מקומית, יגבירו את הולכת המים ואת האוגר בקרקע. פעולות אלו יקטינו את מקדם הנגר ויפחיתו את עוצמת הזרימות במורד ויצמצמו סחף קרקע. שילוב הנטיעות  עם פעולות לדירוג השטח כגון טרסות, שיעצימו את השפעתן.

השהיה באמצעות נטיעות שטחים חשופים, נחל דושה. תכנון וביצוע: קק״ל

השהיית נגר בשטחים חקלאיים:

א. עיבוד לאורך קווי הגובה בשדה

קווי חריש או תלמים המשיקים לקווי הגובה שוברים את נתיבי המים ומפזרים אותם לאורך השדה. הסחיפה המשטחית קיימת אך נמוכה, ותאוצתה נבלמת לאורך המדרון ע״י בליטות הקרקע שמייצר ממשק העיבוד. להבדיל, עיבודי שדה החותכים את קווי הגובה מנקזים את המים לערוצים מקומיים ומאפשרים להם לזרום במדרון ללא הפרעה. סחיפה ערוצית מסוג זה מייצרת סחף קרקע מקומי לאורך נתיב הזרימה וגורמת להעמקה שלו ולהגברת אנרגיית הזרימה והסחף בערוץ. בשיפועים גבוהים ניתן לדרג את השטח באמצעים שונים כגון גדודיות, לימנים או טרסות לאורך קווי הגובה.

דירוג שטח חקלאי משופע באמצעות טרסות בנחל יונאי

ב. חיפוי קרקע צמחי או יבש

טיפות הגשם המכות על קרקע חשופה אוטמות ומהדקות אותה. שיכוך הנפילה ע״י כיסוי צומח שומר על מרקם הקרקע ויכולתה לספוח מים. כיסוי צמחי יבש יסייע במיתון זרימות מקומיות העוברות מעליו. כיסוי חי של צמחיה בעלת שורשים, יתרום גם בהחדרת המים לעומק הקרקע.

דילוג לתוכן