ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

השהייה ואיגום

פשט הצפה

הסבר כללי

לכל ערוץ נחל כושר הולכה מוגבל, הנקבע לפי מידות החתך והשיפוע האורכי הקבועים, והספיקה ומקדם החיכוך המשתנים. בעליית המפלס לגובה הגדות נפרצים ערוצי זרימה חדשים וזרימות רדודות מתחילות להציף שטחים נרחבים, הנקראים פשטי ההצפה של הנחל. מחזורי ההצפה של פשט הנחל תורמים ליצירת המערכת האקולוגית בסביבתו, והם חלק טבעי ורצוי בוויסות משטר הזרימה במורד. שטחים מישוריים בפשט ההצפה של הנחל משמשים להשהיה וחלחול של נפחי מים גדולים לפרקי זמן קצובים. משך ההצפה יכול לנוע בין דקות לימים ספורים, ומושפע בעיקר מנפח ההצפה, ממקדם החלחול של הקרקע, מגובה המים וכן מהאפשרות של המים להתנקז חזרה לערוץ הזרימה, עם ירידת המפלס בתעלה.

שילוב בתכנית

נפח ההצפה האפקטיבי נגזר מגובה המפלס וגודל השטח המוצף, ובמידה פחותה, מקצב החלחול של הקרקע. למציאת רום ההצפה. על מנת לחשב את גובה ושטח ההצפה, יש להציב מודל הידראולי דו-ממדי של הנחל והשטח הרלוונטי לפשט ההצפה, לפי תקופות חזרה שונות. החישוב יתייחס גם לתוואי הזליגה של המים מהערוץ הראשי, לאורך מקטעים שלמים או בתעלות.

לצורך איתור פשטי הצפה פוטנציאליים, יש למפות את שימושי הקרקע במרחב הנחל, ולבחון את השימושים שיכולים להתקיים בסביבה מוצפת. שצ״פים עירוניים, שדות חקלאיים, פארקים וכן, שטחים פתוחים נוספים יכולים לשמש להצפה מלאה, מבלי שתפקודם העיקרי יפגע. עם זאת, נדרשת התאמה פרטנית לגבי הצרכים השונים של כל שטח, (שטח חקלאי מול שטח פתוח לדוגמא) ומשך ההצפה הצפוי. ניתן לראות הרחבה בסעיף 7.2.7 'השהייה במעלה'.

שילוב תשתיות בשטח פשטי ההצפה, ייבחן ביחס להבטחת  עמידותן באירועי הצפה. בנוסף, יש להציב בשטח  שילוט המזהיר מתנועה במקום  במהלך אירועי גשם והצפות. כמו כן, ניתן להשתמש באמצעים שונים, כגון תעלות/סוללות הגנה ועוד, לטובת תיחום והגבלת שטח ועוצמת ההצפה. ככל שמשתמשים בתעלות, סוללות וסכרים, יש לשקול בעת הליך התכנון גם היבטי תפעול, תחזוקה ובקרה לפני, בעת ואחרי אירועי הגשם.

יתרונות

  • שימוש מושכל בשטחים פתוחים גם לטובת השהייה וחלחול באירועי שיא, ללא פגיעה בתפקוד העיקרי שלהם, מהווה תכנון מתקדם וחכם, המאפשר ניצול מיטבי של משאב הקרקע, בהשוואה לתכנון מאגרים ושטחים לניהול נגר בכלל.
  • תכנון זה מאפשר תפיסה של הנגר, באמצעות איגום וחלחול, ושימוש בנגר להחדרה או השקיית שטחים חקלאיים וטבעיים.
  • הרחבת הרצועה הלחה לצד אפיק הנחל מחזקת את התפקודים השונים של רצועת ההשפעה.

חסרונות

ההצפה דורשת שטחים רחבים למשכי זמן משתנים, ויש לבחון שאינה פוגעת בשימושים הנוספים המתוכננים של השטח.

דוגמאות ליישומים של פשטי הצפה

פשט הצפה בשטחי חקלאות

בעבר הפניית זרימות רדודות לשדות חקלאיים הייתה ממשק חקלאי מקובל. הזרימה השיטפונית העשירה את הקרקע ושימשה להשקיה. בחקלאות המודרנית אין צורך בהצפת השטחים, ואף קיים חשש לנזק ליבולים, בהתאם לסוג הגידולים, עומק ומשך ההצפה. כיום, בשטחי חקלאות הנמצאים בתחום פשט ההצפה ומשמשים להשהיית נגר, נדרש תיאום ובקרה על מנת לשמור על תפקודם. בחירה של שטחים חקלאים שישמשו כפשטי הצפה (ע"י הסטה מכוונת של נגר אליהם), תהיה בהתייחס להשפעה הצפויה לשטח, מבחינת הקרקע והתוצרת החקלאית, במטרה ומקסם את התרומה לקרקע ולצמצם את היקף הנזק. תכנון להצפת שטחים חקלאיים ייעשה בתיאום מלא עם החקלאים, וככל שמדובר בשטחים נרחבים, התיאום יהיה גם עם משרד החקלאות.

פשט הצפה בשטחים חקלאים

פשט הצפה בשטחים פתוחים

שטחים פתוחים כמו  יער, פארק, שצ״פ וכ' בקרבת אפיק הנחל, הינם בעלי פוטנציאל לתפקד גם כפשט הצפה. התפקוד כפשט הצפה יהיה בהתייחס לתכסית השטח, על מנת למנוע פגיעה  מהצפה מתמשכת. תכנון השטח המוצף בשילוב יצירת בתי גידול חדשים ומופע מים משתנה, יוכלו להעשיר את סביבת השטח הפתוח מבחינה נופית ואקולוגית. תכנון שימושים עמידים להצפה ותכסית קרקע שאינה אטימה, יאפשר לשטחים אלו דו-שימושיות, וחשיבות  בניהול משטרי הזרימה ומרחב הנחל.

הצפה של פארקים ותשתיות טיילות ונופש, נחל אלכסנדר

 

דילוג לתוכן